Obchodní podmínky společnosti H.N. MOTOR s.r.o.

se sídlem Žilkova 140/93, 621 00 Brno, IČ: 63 47 63 04,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20454

 

 1. Rozsah platnosti

1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. společnosti H.N. Motor, s.r.o., se sídlem Žilkova 140/93, 621 00 Brno, IČ: 63 47 63 04, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20454 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), vzniklé v souvislosti s prodejem a koupí zboží od prodávajícího na základě smlouvy, a to i prostřednictvím internetového obchod prodávajícího provozovaném na internetové adrese http://www.hn.motor.cz/, Tyto OP stanovují zejména základní pravidla obchodních vztahů mezi prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a koupi zboží, zejména proces uzavření smlouvy, pravidla pro sjednání ceny, dodání zboží, úhradu kupní ceny a jiných pohledávek, práva zákazníka z vadného plnění, způsob řešení sporů, souhlas se zpracováním osobních údajů, a dále postup pro provádění změn těchto všeobecných obchodních podmínek.

2. Veškeré právní vztahy těmito OP výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními OP.

4. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

5. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí smlouvy. Kupující uzavřením smlouvy, resp. odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s  nimi výslovně souhlasí, že je četl a jsou mu plně známy a že je považuje za nedílnou součást smluvních ujednání s prodávajícím, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

6. Tyto OP jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího http://www.hn.motor.cz/ a rovněž jsou vyvěšeny v prodejně prodávajícího na adrese Poděbradova 576 , Modřice 664 42.

7. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Vůči kupujícímu je změna účinná okamžikem doručení aktuálních obchodních podmínek kupujícímu. Neoznámí-li kupující do 7 dnů od doručení aktuálních obchodních podmínek prodávajícímu písemnou výpověď smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým zněním obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednání předmětu plnění (dále jen „uživatelský účet“).

2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, případně tuto změnu neprodleně oznámit prodávajícímu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetovém obchodu, který obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

b) způsobu úhrady ceny za zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „přijetí objednávky“), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická objednávka kupujícího“). Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky.

5. Nečiní-li kupující jeho elektronickou objednávku, je oprávněn doručit prodávajícímu závaznou objednávku. Ze závazné objednávky musí být zřejmý úmysl kupujícího uzavřít smlouvu a vůle kupujícího být vázán smlouvou v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň:

 1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

 2. jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH),

 3. druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího,

 4. množství požadovaných kusů produktů,

 5. místo a termín dodání,

 6. způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží,

 7. v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího,

každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (emailem, poštou), případně předána prodávajícímu osobně či ústně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí. Tato závazná objednávka je návrhem na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ustanovení § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího je pro kupujícího závazný.

6. Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny, a to poštou, emailem, telefonicky nebo osobně. Případně je prodávající povinen kupujícího informovat o tom, že jeho závaznou objednávku nepřijímá. Závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

7. Kupující má právo do 2 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

8. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.

9. Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

10. Kupující dává podáním objednávky prodávajícímu souhlas k monitorování telefonických nebo jiných objednávek. V případě sporu o objednávku nebo o její obsah má prodávající právo takový záznam použít.

 

 1. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je vždy dodání zboží, vymezeného v dané kupní smlouvě v dohodnutých termínech, kdy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a kvalitě dané smlouvou a kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu.

 

 1. Cena

1. Kupující je povinen řádně a včas hradit kupní cenu, která je stanovena dle jednotkových cen uvedených v ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží (zveřejněného na webové adrese www.hnmotor.cz), nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ceny jsou uváděny včetně DPH v zákonem stanovené výši. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny. Cena zboží je uvedena bez nákladů spojených s balením zboží a jeho přepravou (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“), případně bez dobírečného, tyto náklady budou kupujícímu účtovány samostatně. Zboží se rozváží pouze v Brně a okolí.

2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu, a to na základě pro forma faktury vystavené prodávajícím. Po úhradě pro forma faktury je objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována, prodávající tedy není povinen plnit před zaplacením zálohy kupujícím, je-li tato záloha požadována.

3. Kupní cena a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy bude kupujícím prodávajícímu hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím.

 

 1. Termín plnění

1. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo prodávajícího, jdou náklady k tíži kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu sjednaném smlouvou. Prodávající je oprávněn dodat zboží před tímto termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat kupujícího v přiměřené lhůtě předem.

3. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

4. Zboží je dodáno okamžikem, kdy kupující převezme zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Má-li být zboží přepravováno, dojde k předání zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

5. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, v němž potvrdí převzetí zboží v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li kupující bez závažného důvodu dodací list a zboží přesto převezme, platí, že zboží bylo řádně dodáno.

6. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve ujednaných dodávkách zboží. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

7. Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

 

 1. Expedice a přechod rizika

1. Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené podle obvyklých zvyklostí.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoliv bylo zboží připraveno k předání ze strany prodávajícího, nebo mu bylo umožněno se zbožím nakládat.

3. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

4. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit ujednanou cenu, ledaže způsobil škodu prodávající porušením své povinnosti.

 

 1. Vadné a pozdní plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.

3. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.

4. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží nejpozději do 3, slovy tří pracovních dnů od předání zboží dopravcem. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení.

5. Zjistí-li kupující u zboží vadu, je povinen nárok z vad ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně a musí v něm být uvedeno, jakým způsobem se vada projevuje a jaký nárok z odpovědnosti za vady kupující požaduje.

6. Prodávající se k oznámení kupujícího o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů od doručení oznámení.

7. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

8. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.

9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.

 

 1. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží v plné výši uhradit na základě faktury vystavené prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

2. Není-li dohodnuto jinak, je v případě platby v hotovosti kupní cena a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží splatná při převzetí zboží. Není-li dohodnuto jinak, je v případě bezhotovostní platby na základě vystavené faktury cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží splatná do 10 dnů od dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen poukazovat platby společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3. Povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu se smlouvou a těmito OP je splněna v případě placení v hotovosti dnem převzetí příslušné částky prodávajícím a v případě bezhotovostního převodu dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího

4. Prodávající vystaví fakturu s náležitostmi daňového dokladu, bude obsahovat mimo jiné následující údaje: označení prodávajícího a kupujícího, specifikace druhu a počtu zboží, datum vystavení dokladu, datum splatnosti kupní ceny, výši kupní ceny a podpis oprávněné osoby za prodávajícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Prodávající vystaví fakturu po dodání zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit i hromadnou fakturu, a to za odběr zboží v určitém předchozím cyklu (např. za uplynulý měsíc). Faktura – daňový doklad bude prodávajícím kupujícímu doručována ve formátu PDF elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě a má se za doručenou dnem odeslání takového emailu. V případě zjištění nesrovnalostí bude kupujícím faktura elektronicky zaslána zpět prodávajícímu spolu s informací o povaze nedostatku daňového dokladu a s žádostí o zaslání nového, opraveného daňového dokladu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3. den po dodání zboží.

6. Povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu se smlouvou a těmito OP je splněna v případě placení v hotovosti dnem převzetí příslušné částky prodávajícím a v případě bezhotovostního převodu dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny, případně dalších nároků prodávajícího vyplývajících ze smlouvy a těchto OP, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží, týž následek má, nepřevezme-li kupující předmět plnění, ač mu prodávající umožnil s předmětem plnění nakládat. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Veškerá plnění, která prodávající obdrží od kupujícího, se započítávají nejprve na úrok z prodlení, následně na kupní cenu a dále pak na úplatu z prodloužené splatnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

9. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoliv titulu. Takové započtení by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

 

 1. Porušení smluvních povinností

1. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  dlužné částky za každý započatý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení celé dlužné částky.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delším než 30, slovy třicet, dní, stávají se 31., slovy třicátý první den, se stávají splatné veškeré dosud nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím.

3. V případě, že se kupující dostane do platební neschopnosti, tj. že má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím splatnými, a to v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je v tomto případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy delší než 10, slovy deset, dní, je prodávající oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky zboží, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. O dobu prodlení s placením kupní ceny nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky zboží.

 

 1. Zánik smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy, či její části bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i v případě, že:

a. kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou nebo těmito OP, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy nebo OP, trvajících déle než 14 dní,

b. na majetek kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo kupující vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je kupující povinen neprodleně podat prodávajícímu informaci,

c. kupující je v prodlení s převzetím zboží po dobu trvající déle než 14, dní.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna zrušit závazek zaplacením odstupného ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny. Zruší-li závazek kupující zaplacením odstupného, a pokud bylo ujednáno, že místem plnění je jiné místo než sídlo prodávajícího a současně, bylo-li již zboží odesláno, tedy předáno prvnímu dopravci k přepravě, je kupující povinen nad rámec odstupného uhradit prodávajícímu vynaložené náklady spojené s dodáním zboží.

 

 1. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu uvedenou ve smlouvě, či objednávce.

2. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou ve smlouvě, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

 1. Jiná ustanovení

1. Smluvní strany se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení dohodly ve znění pozdějších předpisů, že všechny spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP či v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

3. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.

4. Písemná forma právního jednání je zachována, je-li právní jednání učiněno telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila.

5. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.

6. Smlouva je v celém rozsahu závazná i pro právní nástupce smluvních stran nebo i jinou třetí osobu (postupníka). Prodávající je oprávněn bez dalšího postoupit na třetí osobu (postupníka), jakoukoliv pohledávku vyplývající z této smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavním, nebo zadržovacím právem apod. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

7. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání smlouvy nebo těchto OP stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2016 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané 1.6.2015.