REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti H.N. Motor s.r.o.

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou Kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti H.N.Motor s.r.o , Žilkova 140/93, 621 00 Brno, Prodejna a sklad Poděbradova 576 ,Modřice 664 42, IČ 63476304, spisová značka 23822/95  vedená v obch. rej. odd.C.vlož.č.20454 v Brně, (dále jen Prodávající).

1.2. Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.4. Tento reklamační řád se přiměřeně také použije v případech, kdy Kupující není Spotřebitelem ve smyslu § 419 (pozn.: kdy spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), občanský zákoník, není-li v kupní smlouvě, obchodních podmínkách a reklamačním řádu nebo mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuto jinak.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že prodávané zboží při převzetí nemá vady a odpovídá požadavkům právních předpisů, je v požadovaném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který se pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.  K uplatnění práva z vadného plnění (záměna zboží, množstevní vady) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tedy při převzetí zboží. Později toto právo zaniká.

2.2. Kupující je povinen před podpisem faktury anebo dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Před další instalací, případně povrchovou úpravou zboží je Kupující povinen ověřit (vyzkoušet), zda se zboží shoduje s jeho požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidlo.

2.3. V případě, že zboží vykazuje při předání zjevné vady, nebo je-li zboží předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít a rozhodl-li se Kupující vadné zboží nepřevzít, je povinen toto neprodleně oznámit při předání zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující při dodávce potvrdí převzetí vadného zboží, pak toto právo zaniká.

2.4. U zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. Na některé sortimenty zboží (výslovně označené Prodávajícím) je pak poskytována dobrovolná záruka za jakost v délce záruční doby 36 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. Jedná-li Kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), může lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u některého sortimentu zboží činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců). Ustanovení dle předchozí věty se aplikuje i tehdy, je-li Kupující Spotřebitelem, a to v souladu s § 2167 Občanského zákoníku.

2.5. Záruka a práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení věci, ke kterému došlo jejím obvyklým užíváním. Práva z vadného plnění se rovněž nevztahují na poškození věcí způsobené chybnou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určena (viz návod k použití). Stejně tak se práv z vadného plnění nevztahují na ty výrobky prodávané Prodávajícím, jejichž způsob a správné použití vyžaduje odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly Kupujícím díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití či uskladnění porušeny. Obdobné podmínky se uplatní i ve vztahu k dobrovolné záruce za jakost.

2.6. Do lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení.

2.7. Není-li Kupující Spotřebitelem, platí, že vyžaduje-li to povaha a vlastnosti zakoupeného výrobku, je povinnost reklamujícího předložit doklad o odborné montáži např. z autoservisu. V určitých případech u specifických elektronických dílů bude Prodávající vyžadovat k reklamaci doložit výpis z diagnostiky, případně fotodokumentaci, a to vždy s ohledem na danou reklamaci.

2.8. Pro řádné posouzení vady a vyřízení reklamace u reklamovaného Zboží je Kupující, který není Spotřebitelem, při reklamaci povinen:

(a) doložit vadné zboží,

(b) prokázat, kdy zboží zakoupil u Prodávajícího, například předložením dokladu o zaplacení zboží, účtenky nebo záručního listu či jiným prokazatelným způsobem,

(c) doložit doklad o odborné montáži, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn., není autoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění autoopravárenské činnosti a je-li zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno,

(d) předat Prodávajícímu funkční kontakt na svou osobu nebo na osobu, která Kupujícího zastupuje (telefonní spojení nebo e-mail). Prodávající je oprávněn použít tento kontakt za účelem komunikace s Kupujícím o průběhu a vyřízení reklamace,

(e) u zboží, které je označeno výrobním číslem uvést toto číslo do reklamačního protokolu,

(f) auto-moto baterie předat Prodávajícímu plně nabité (nutné pro objektivní diagnostiku auto-moto baterie), v opačném případě může být Kupujícímu účtován při neoprávněné reklamaci poplatek za údržbu auto-moto baterie (ve výši 100,- Kč vč. DPH),

(g) při reklamaci namontovaného čelního nebo zadního skla, neplatí bod 2.9, ale je nutné pořídit minimálně tři fotografie nedemontovaného skla (záběr na poškozené místo, záběr na sériové číslo skla výrobce – je u každého výrobce v dolním rohu skla – a záběr na celé vozidlo včetně reklamovaného skla) a tyto předat namísto vadného zboží, sklo nedemontovat a počkat na další postup dle dohody s reklamačním technikem,

(h) při reklamaci klima kompresorů doložit vyplněnou přílohu dle požadavků Prodávajícího.

2.9. V případě, že kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

  1. NÁROK NA UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající z práv z vadného plnění, resp. z dobrovolně poskytnuté záruky za jakost, jen na zboží, které má vady a bylo zakoupené u Prodávajícího.

3.2. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v článku 2.1 tohoto Reklamačního řádu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady (lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu); Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad (pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené), ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy.

3.3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit a Kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní kupní cena v hotovosti v místě reklamace. Náhrada související škody, jež kupujícímu vznikne v souvislosti s vadou zboží, je ze strany prodávajícího limitována do výše kupní ceny zboží.

3.4. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi kupní cenou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Kupujícímu v místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodne jinak.

  1. PRŮBĚH REKLAMACE

4.1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na zboží vyskytla, a to v průběhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční doby, dle článku 2.4 tohoto Reklamačního řádu.

4.2. Kupující uplatňuje reklamaci  v prodejně a skladu H.N. Motor s.r.o. kde byla uzavřena kupní smlouva.

4.3. Prodávající je povinen s Kupujícím sepsat Reklamační protokol, který je současně dokladem o přijetí Reklamace. Osoba vyřizující reklamace, tj. pověřený pracovník Prodávajícího (reklamační technik), je povinen Kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Kupující/reklamující svým podpisem na Reklamačním protokole stvrzuje, že údaje na něm jsou pravdivé.

4.4. Prodávající může reklamaci posoudit: (a) přímo na své pobočce, (b) na reklamačním oddělení, (c) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení, (d) předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravit.

4.5. Reklamace včetně odstranění vady u Kupujícího – spotřebitele: Prodávající posoudí oprávněnost reklamace do třiceti dnů ode dne přijetí reklamace (nedohodne-li se na delší lhůtě např. z důvodu odborného posouzení dodavatelem, znalcem apod.)

4.6. Reklamace včetně odstranění vady u Kupujícího, který není spotřebitel: Prodávající posoudí oprávněnost reklamace v co nejkratší možné lhůtě po nezbytně nutnou dobu na odborné posouzení dodavatele, výrobce  (reklamované zboží je zasíláno k posouzení dodavateli, popř. výrobci a po obdržení jeho vyjádření je reklamační řízení neprodleně ukončeno).

4.7. Prodávající zamítne Reklamaci:

(a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Prodávající podle zákona nebo kupní smlouvy, obchodních podmínek či tohoto Reklamačního řádu neodpovídá;

(b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době;

(c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá;

(d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna;

(e) zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.

4.8. U zboží prodávaného za nižší cenu se práva z vadného plnění nevztahují na vady, pro které byla nižší kupní cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím.

4.9 V případě, že zboží předané k reklamaci nebude kupujícím vyzvednuto do 30 dnů od výzvy prodávajícího kupujícímu k vyzvednutí zboží a) po odmítnutí reklamace nebo b) po odstranění vady zboží po uznání reklamace, má prodávající právo takové zboží uskladnit a vyúčtovat kupujícímu skladné dle ceníku. Pokud si kupující zboží nevyzvedne ani do 6 měsíců od výzvy prodávajícího, je prodávající oprávněn zboží na náklady kupujícího zlikvidovat, aniž by jakkoli odpovídal kupujícímu za škodu.

  1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Znění tohoto Reklamačního řádu může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2018